Profile: TOURiSD

Product Description

TOURISD sanksionon Kompani të Manaxhimit të Destinacioneve (MDC) të çdo lloji duke ofruar gjithçka të nevojshme për të maksimizuar përdorimin e programit, komunikimin dhe reduktimin e kostove operacionale.